Możliwości współpracy na południowym Bałtyku

Polsko-niemiecka konferencja ekspertów w dniach 6 - 8 października 2021 w formacie online, z tłumaczeniem symultanicznym.

Rejestracja

Zdrowe morza są nieodzowne dla dobra człowieka, bioróżnorodności i dla klimatu. Na wiele sposobów zapewniają nam one dobrobyt i zdrowie. Dlatego właśnie musimy morza chronić.

Morskie obszary chronione nie tylko zapewniają zagrożonym gatunkom schronienie i przestrzeń do regeneracji. W tej zacisznej przestrzeni zwierzęta lepiej się rozmnażają, żyją dłużej, a przez to osiągają większe rozmiary. Korzysta na tym rybołówstwo w sąsiednich, niechronionych obszarach; również turyści kochający przyrodę cieszą się z wielkiej różnorodności gatunków. Pomimo licznych prawnie wiążących wymogów ochrony, morza są nadal w złym stanie ekologicznym; dotyczy to również polsko-niemieckiego zespołu obszarów chronionych Zatoki Pomorskiej w południowej części Bałtyku. Negatywne skutki są druzgocące, zwłaszcza dla roślin i zwierząt, ale także dla rybołówstwa i innych gałęzi gospodarki.

W związku z tym Deutsche Umwelthilfe DUH organizuje w dniach 6-8 października 2021 r. międzynarodową konferencję ekspertów, która da niemieckim i polskim interesariuszom możliwość przedyskutowania sposobów na skuteczne, transgraniczne zarządzanie morskimi obszarami chronionymi oraz drogi do zrównoważonego rybołówstwa w południowej części Morza Bałtyckiego.

Konferencja obejmie trzy główne obszary tematyczne:

  1. Korzyści wynikające ze skutecznej ochrony morskich obszarów chronionych dla ludzi i przyrody
    W części informacyjnej przedstawione zostaną badania dot. morskich obszarów chronionych oraz skutków wprowadzenia stref wolnych od użytkowania. Ponadto, chcielibyśmy omówić z interesariuszami, gdzie leży opór wobec podziału obszarów chronionych na strefy o różnym reżimie oraz wobec stref wyłączonych z użytkowania oraz czego trzeba, by ten opór zmalał.

  2. Usługi ekosystemowe morskich obszarów chronionych i zdrowych mórz
    Oprócz przeglądu aktualnego stanu wiedzy na ten temat, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie usługi ekosystemowe mogą świadczyć morskie obszary Natura 2000, jeśli są prawidłowo zarządzane? Czego potrzeba, by prawidłowo zarządzać obszarami chronionymi? Jaką rolę pełnią morza w regulacji klimatu? Jak podchodzi się do tematu “morza a klimat” w Polsce i Niemczech?

  3. Rybołówstwo i ochrona środowiska morskiego
    Rybołówstwo obciąża morskie ekosystemy bardziej niż inne aktywności na morzu. Dlatego trzeba je uwzględnić przy realizacji celów Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. (30 % obszarów morskich UE ma zostać objętych ochroną, z czego 10 % ochroną ścisłą). W świetle tego tematem bloku będą połowy na obszarach naturowych Bałtyku, działania na rzecz odbudowy zasobów dorsza wschodniobałtyckiego oraz systemy kontroli rybołówstwa. Nacisk położymy na możliwości współpracy z sektorem rybołówstwa przy poszukiwaniu rozwiązań.

Foto: Morświny (c Sven Koschinski)
Morze Bałtyckie, z uwagi na nadmierną eksploatację, jest w złym stanie ekologicznym. Przełowienie, zanieczyszczenie, eutrofizacja i zmiany klimatu szkodzą ekosystemom morskim i zagrażają bioróżnorodności. Dotyczy to również transgranicznego, niezwykle cennego ekologicznie kompleksu morskich obszarów chronionych Zatoki Pomorskiej. Znajduje się on u wybrzeży Polski oraz Niemiec i należy do wód terytorialnych oraz wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) tychże państw. Na tym wyjątkowym w skali Europy obszarze odpoczywa, pierzy się i żeruje ok. 1,25 mln morskich ptaków. Obszary Natura 2000 Zatoki Pomorskiej są również ważnym miejscem żerowania silnie zagrożonej populacji morświnów w środkowej części Bałtyku.

Mimo faktu, że obszary te ujęte są w sieci Natura 2000, działania ochronne są mocno niewystarczające. Niemieckie plany zarządzania morskimi obszarami Natura 2000 w WSE Bałtyku są w końcowej fazie koordynacji; gotowe powinny być dopiero w bieżącym roku. Po stronie polskiej plany zarządzania morskimi obszarami chronionymi są nadal na poziomie koordynacji regionalnej. Krajowe rozporządzenia w sprawie obszarów chronionych nie są w stanie regulować rybołówstwa morskiego – takie ustalenia zapadają w ramach procedury przewidzianej w art. 11 Wspólnej Polityki Rybołówstwa, na zasadzie konsensusu wszystkich zainteresowanych krajów nadmorskich.

Foto: Rafa kamienna (c Wolf Wichmann)
Tymczasem tzw. strefy zerowej eksploatacji okazały się korzystne dla flory i fauny morskiej na całym świecie. Jako ostoja i miejsce tarła mogą się one przyczynić do zwiększenia populacji ryb, zapewniając wyższe połowy poza strefą wyłączoną z użytku, a tym samym zrównoważony rozwój gospodarczy i ekologiczny.

Konferencja umożliwi polskim i niemieckim przedstawicielom polityki, administracji, turystyki, rybołówstwa, nauki, organizacji ekologicznych i zainteresowanej opinii publicznej dyskusję nt. transgranicznego zarządzania obszarami chronionymi oraz zrównoważonego rybołówstwa na południowym Bałtyku. Ramą ma być mieszanka wykładów, dyskusji panelowych i pracy w małych grupach.

Konferencja odbędzie się online, na platformie Zoom. Prosimy o rejestrację do 26 września pod tym linkiem. Udział w konferencji jest bezpłatny. W razie pytań prosimy o kontakt z dr Kathariną Fietz i Katrin Quiring za pośrednictwem poczty elektronicznej (fietz@duh.de, quiring@duh.de). Odpowiemy również na pytania po polsku.

Zaproszenie & Program

Zaproszenie & Program

Teilen auf:

Privatsphäre Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um die Kernfunktionalität zu ermöglichen und den Inhalt zu personalisieren und die Besuche auf der Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.

Erforderliche Cookies

Externe Inlineframes

Statistik Cookies

Privatsphäre Einstellungen

Wir setzen Cookies ein, um die Kernfunktionen zu ermöglichen, die Webseitennutzung zu erleichtern und zu analysieren und unsere Themen auf Ihre Interessen abzustimmen. Sie entscheiden, welche Cookies Sie zulassen oder ablehnen. Klicken Sie hierzu auf den Button „Einstellungen“, um Ihre Einstellungen zu treffen und weitere Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung zu erhalten. Sofern Sie den Button „Akzeptieren“ anklicken, stimmen Sie dem Einsatz der über den Button „Einstellungen“ dargestellten Umfang der Cookie-Nutzung zu. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit in den Privatsphäre-Einstellungen (Fußbereich der Website) ändern.